Turniej 3-dniowy - Dzień startu: środa - Format: Strokeplay

 

 

Turniej Polonia Cup 2023 odbędzie się w Amber Baltic Golf Club po raz dwudziesty ósmyi jest najstarszym cyklicznym turniejem amatorskim w Polsce.

Ogromny sukces poprzednich edycji tego turnieju powoduje zwiększające się z roku na rok zainteresowanie tą imprezą.

Ideą powstania turnieju Polonia Cup była integracja środowiska polskich golfistów z „golfową Polonią” oraz z grającymi w golfa cudzoziemcami, zawodowo lub rodzinnie związanymi z naszym krajem. W każdej z edycji turnieju specjalny puchar i nagrodę otrzymuje najlepszy golfista - Polonus, a zwycięzcy są wyłaniani w kategorii kobiet, mężczyzn i juniorów.

 

Turniej odbywa się pod patronatem Marszałka  Sentau Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polskiego Związku Golfa.

 

 

 


Dane do przelewu Amber Baltic Club sp. z o.o. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo Bank Spółdzielczy,
nr konta: IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
SWIFT: GBWCPLPP

OPŁATY

Goście - 950 PLN

Członkowie - 700 PLN

Juniorzy ABGC - 400 PLN

Juniorzy Goście - 600 PLN

Golfiści nie zrzeszeni w PZG - 1150 PLN

regulamin

XXVIII Polonia Cup By Higasa

2-4.08.2023

REGULAMIN TURNIEJU ZASADY GRY

 1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa (wydanie 2019), zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju a przygotowanych według Wzorów Reguł Lokalnych umieszczonych w podręczniku Official Guide to the Rules of Golf (wydanie 2019). W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules Limited.
 1. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Wymagane są buty golfowe. Noszenie jeansów jest zabronione.
 2. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany regulaminu turnieju  przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju .Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.abgc.pl oraz wywieszona w biurze zawodów.
 3. Zdawanie kart wyników
  1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza , którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i  kompletnych wyników oraz  za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów  przez osobę wskazaną przez  Komitet Turnieju  w czasie do 15 minut  od zakończenia rundy .
  2. Jeżeli zawodnik nie zda  swojej karty zgodnie z powyższym zapisem , może zostać zdyskwalifikowany , chyba , że okoliczności  dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary ( Reg.6-6.b).
  3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „ oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 4. Format Turnieju - Zawody odbywają się w formacie 54 dołki Stroke play w dwóch kategoriach: brutto i netto

 

1 sierpnia

Runda treningowa

2sierpnia

18 dołków Stroke play

3 sierpnia

18 dołków Stroke play - cut

4 sierpnia

18 dołków Stroke play
90 graczy i wyniki równorzędne

4
 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

a. Amatorzy wg definicji „Golfista amator” zawartej w Regułach Statusu Amatora wydanie 2016 oraz

- posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.

-     zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

 1. Limit handicapu wynosi: dla mężczyzn 24, dla kobiet 28
 2. Limit zawodników: 168 osób.
 3. 7.Tees:

- panowie – żółte tees,

- panie – czerwone tees.

- Juniorzy i juniorki do lat 12 (na 01.01.2023) – czerwone tees.

- Panowie, którzy ukończyli 70 lat (ukończone na dzień 01.01.2023) – obowiązkowo niebieskie tees.

 1. 8.Starty i grupy

Kolejność startu pierwszego i drugiego dnia będzie ustalana na podstawie losowania zawodników w poszczególnych grupach HCP( pierwsza grupa HCP 0-9.0, druga grupa HCP 9.1 – 18.0, trzecia grupa HCP 18.1-28 ).

Komitet może zezwolić na jednoczesny start z tees 1 i 10. Komitet nie będzie brał pod uwagę indywidualnych żądań zmian czasu startu jeśli nie zostały one zgłoszone do Komitetu Turnieju do dnia ………………………

 1. Szczególnemu nadzorowi podlegać będzie tempo gry co do zgodności z tabelą czasów. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

-  pierwsze wykroczenie – ostrzeżenie
-  drugie wykroczenie –1 uderzenie karne

- trzecie wykroczenie - 2 uderzenia karne
-  następne - dyskwalifikacja.

10. Rozstrzyganie remisów

- w przypadku równych wyników decydujących o pierwszym miejscu w kategorii brutto  odbędzie się dogrywka w systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dogrywka zaczyna się od dołka nr 1,2,9  do momentu wygrania dołka przez któregoś z zawodników. 

- O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

11. Zawieszenie i wznowienie gry - procedura 6E.

 1. a.Natychmiastowe zawieszenie. Jeśli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze natychmiast muszą przerwać grę i nie wolno wykonać kolejnego uderzenia, dopóki Komitet nie wznowi gry.
 2. b.Normalne zawieszenie (na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nie nadającego się do gry). Jeżeli Komitet ogłosi normalne zawieszenie gry, i to co będzie dziać się dalej, zależy od tego, czy grupa jest pomiędzy dwoma dołkami, czy też gra na dołku.

Sygnał natychmiastowego zwieszenia gry - Jeden długi sygnał syreny

Sygnał normalnego zatrzymanie gry - trzy następujące po sobie sygnały syreny

Sygnał wznowienia gry - dwa krótkie sygnały syreny

 

 1. 12.Standardy zachowania zawodnika - procedura 5H
  1. Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play”, uczciwości, odnoszenia się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, dbałości o pole, a także do podporządkowania się ogólnym standardom zachowania wynikającym z Reguły 1.2a. Za poważne naruszenia standardów zachowania uznaje się m.in.:
 • umyślne zniszczenie putting greenu;
 • zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub palików granicy pola;
 • rzucanie kijami;
 • umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia;
 • używanie wulgarnego lub obraźliwego języka.
 1. Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu przez sędziego. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reguła 1.2a).
 2. W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie zakazu grania w kolejnych turniejach Polonia CUP
 3. 13.Wózki golfowe samojezdne (typu melex)
 • używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest zabronione. Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.
 • Kara za złamanie reguły: dwa punkty karne za każdy dołek, na którym to nastąpiło; maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. Jeżeli złamanie tej reguły miało miejsce między dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na drugim dołku

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE / REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez stronę www.abgc.pl, pzgolf.pl, osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod nr 514 021 218, 91 3265110 lub mailowo
 2. Udział w turnieju należy potwierdzić nie później niż do 1.08.2023
 3. Opłata wpisowa wynosi:  dla gości 950 PLN , dla gości juniorów  600 PLN, dla członków ABGC 700 PLN, dla członków ABGC juniorów 400 PLN. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty do dnia 1.08.2023
 4. Po upływie terminu zgłoszenia jeżeli nie zostanie osiągnięty limit zawodników uprawnionych do gry organizator ma prawo przyjąć zawodników nie spełniających wymogów formalnych lecz nie więcej niż do górnego limitu graczy, a o kolejności przyjmowania zawodników decyduje lepszy Hcp zawodnika. 
 5. Dane do przelewu Amber Baltic Club sp. z o.o. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo Bank Spółdzielczy,
  nr konta: IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
  SWIFT: GBWCPLPP

 

 

TROFEA I NAGRODY
 
Zwycięzcą turnieju zostaje gracz (który ukończył 18 lat), który grając z przypisanych regulaminem tee uzyska najmniejszą ilość uderzeń podczas trzech rund turnieju.

Trofea i nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Stroke play brutto – klasyfikacja generalna
  • Zwycięzca Polonii Cup
  • panowie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • panie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • seniorzy (powyżej 50 lat na dzień 01.01.2023)  kat.  kobiet za 1-sze miejsce, kat. mężczyzn za 1-sze,
  • super senior (powyżej 70 lat na dzień 01.01.2023 kat. łączna kobiet i  mężczyzn)  za   1–sze miejsce
  • najlepszy zawodnik Polonii
 • Stroke play netto – klasyfikacja łączna dla wszystkich zawodników (po trzech rundach turnieju)
  •  za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce
   • Nagrody w konkursach „Longest Drive” i „Nearest to the pin”  dla kobiet i mężczyzn
   • dodatkowe klasyfikacje

W uzasadnionych przypadkach  Komitet ma prawo do innego rozdziału nagród.

 

 Postanowienia dodatkowe:
1. Postanowienia dodatkowe
• Każdy uczestnik Turnieju, poprzez rejestrację do Turnieju, wyraża zgodę na bezpłatne użycie jego
wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez
Organizatora Turnieju lub przez upoważnione przez organizatora Turnieju podmioty, w zakresie
określonym poniżej w niniejszym regulaminie.
• Wyrażona zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych oraz wydawniczych.
• Organizator Turnieju oraz podmioty upoważnione przez Organizatora, w tym sponsorzy turnieju, mają prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju lub przez upoważnione przez organizatora Turnieju podmioty w publikacjach, ilustracjach, prasie,
książkach, ulotkach, reklamach oraz mają prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone niniejszym przez uczestnika Turnieju prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania jego wizerunku obejmuje w szczególności:
− utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
− wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
− wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
− publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie,
- przedstawienia uczestnikowi Turnieju informacji o działalności Amber Baltic Golf  Sp. z o.o. oraz o działalności sponsorów,
• Rejestracja do Turnieju organizowanego Amber Baltic Golf  Sp. z o.o. jest jednoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, przynależność klubowa, historia zmian HCP, historia uzyskanych
wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP) przez Administratora danych którym jest
Amber Baltic Golf Club Sp.  z o.o. i podmioty przez niego upoważnione w tym sponsorzy turnieju, dla organizacji Turnieju oraz publicznego informowania o wynikach Turnieju, w tym w szczególności w systemie livescoring PZG, systemie leaderboard Polskiego Związku Golfa i za pośrednictwem serwisów internetowych
Amber Baltic GC. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak
niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez Amber Baltic Golf  Sp. z o.o. Turnieju.
• Uczestnik Turnieju oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu i
poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do uczestnictwa w Turnieju organizowanym przez Amber Baltic Golf CLub Sp. z o.o. lub z jego upoważnienia i pod jego auspicjami

KOMITET TURNIEJU

Powołuje się Komitet Turnieju w składzie:

1.

 

2. Rafał Mizeski - Dyrektor Turnieju

3. Andrzej Kaliński - Członek Zarządu

4. Mirosław Kaczmarek - Członek Zarządu

5. Krzysztof Góra - Sędzia

 

Komitet Turnieju wspólnie z sędziami będzie podejmował wszelkie decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Turnieju oraz interpretował wszelkie zasady organizacji ww. Turnieju z Regułami Golfa.
Przewodniczący Komitetu Turnieju w szczególnych przypadkach ma prawo do zmiany składu Komitetu Turnieju

lista startowa

 

Program Turnieju

PROGRAM TURNIEJU

 

 

01.08.2023 – WTOREK

08:00                                  Runda treningowa

13:00 – 16:00                   Rejestracja zawodników do turnieju

Około godz. 18:00           Ogłoszenie listy startowej do I rundy i omówienie reguł lokalnych - budynek klubowy

 

02.08.2022 – ŚRODA

08:00 i 12:30                    Starty do I rundy

Konkurs „Longest Drive” na dołku nr 18 (kategoria Pań i Panów)

              

13:00 – 19:30                   Obiad w budynku klubowym

19:00                                  Ogłoszenie listy startowej do II rundy turnieju

 

03.08.2022 – CZWARTEK

08:00 i 12:30                    Starty do II rundy turnieju (cut - eliminacje do rundy finałowej)

13:00 – 19:30                   Obiad w budynku klubowym

19:30                                  Ogłoszenie listy startowej rundy finałowej turnieju

 

04.08.2022 – PIĄTEK

08:30                                  Start do rundy finałowej

 

16:00                                  Zakończenie rundy finałowej

Od 19:00                           Bankiet po turnieju Polonia Cup w restauracji „On Deck” Vienna House by Wyndham Amber Baltic Międzyzdroje

Wyniki stroke play netto